คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมย่อยที่ 3 และ 4

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำหรับเตรียมข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุม 922

ดูรูปเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ได้รับเกียรติจากสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาบริดจ์

โดยมีอาจารย์สมคิด พรหมดนตรี อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด

และ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 60 อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน ดำเนินการโครงการศูนย์บริการแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ
โดยมีการอบรม 2 หลักสูตร
1.การซ่อมบำรุงรักษาคอมเตอร์
2. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
โดยผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการหารายได้แก่ครอบครัว

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน อ.สิงหา จุงศิริ และ อ.นิธิพร วรรณโสภณ

ได้นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในชมรมลูกศรีวิชัยใจอาสา 60

ออกค่ายอาสาพัฒนาตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยภูผาแดง ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า

เทือกเขาบรรทัด บ้านวังสายทอง และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านวังสายทอง ณ บ้านวังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 แผนกบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมและแปรรูปด้วงสาคู ให้กับกลุ่มและอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม

ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 แผนกบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องผลิตแป้งสาคู

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พนม อินทฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9

ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หันมาสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มาขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคใต้ ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมmail

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.