• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง    :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TEL         : -
EMAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด 

 

 

รองคณบดี


ชื่อ-สกุล            : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง      : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL           : 
EMAIL        :  Eakkarat.p@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง      : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL           : -
EMAIL        : chariya.n@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            นายศุภเวทย์ สงคง
ตำแหน่ง      : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL           : -
EMAIL        : Supawet.s@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดีชื่อ-สกุล            : ผศ.สุวรรณา ผลใหม่
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL           : -
EMAIL        : Suwanna.p@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL           : -
EMAIL        : thanakorn.d@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นายสิงหา จุงศิริ
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL           : -
EMAIL        : singha.j@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 


ชื่อ-สกุล            : ผศ.ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดีประจำพื้นที่ทุ่งใหญ่
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

หัวหน้าสาขาชื่อ-สกุล            : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
TEL           : -
EMAIL        : narumol.r@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล            : ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TEL           : -
EMAIL        : R_pongpun@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางจรินทร์ พูดงาม
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
TEL           : -
EMAIL        : jarin.p@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวกลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : ผศ.ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย
TEL           : -
EMAIL        : Chadaporn.s@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


ชื่อ-สกุล            : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง      :  หัวหน้าสำนักงานคณบดี
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด