คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง

คณบดี

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.พัชรินทร์ นวลศรีทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
ประจำพื้นที่ทุ่งใหญ่

 

นายประเสริฐ นนทกาญจน์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

นายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

นายศุภเวทย์ สงคง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางชริยา นนทกาญจน์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

 

 

Who's online

There are currently 0 users online.