• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง

คณบดี

 

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
ประจำพื้นที่ทุ่งใหญ่

 

นายประเสริฐ นนทกาญจน์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

นางสาวสุรรณา ผลใหม่
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

นายศุภเวทย์ สงคง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางชริยา นนทกาญจน์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย