• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง    :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
TEL         : -
EMAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด 

 

 

รองคณบดี


ชื่อ-สกุล            : นายเอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง      : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL           : 
EMAIL        : 
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง      : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            :-
ตำแหน่ง      : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดีชื่อ-สกุล            : ผศ.สุวรรณา ผลใหม่
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดี
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดี
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : -
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดี
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 


ชื่อ-สกุล            : -
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดี
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

หัวหน้าสาขาชื่อ-สกุล            : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : -
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 


ชื่อ-สกุล            : -
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : -
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
ตำแหน่ง      : หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


ชื่อ-สกุล            : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง      :  หัวหน้าสำนักงานคณบดี
TEL           : -
EMAIL        : -
Profile        : ดูรายละเอียด