• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล      : suthum.c@rmutsv.ac.th

 

 
ชื่อ-สกุล : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 
ชื่อ-สกุล : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
ชื่อ-สกุล : นายศุภเวทย์ สงคง
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
 
ชื่อ-สกุล : นางจรินทร์ พูดงาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวกลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี
 
ชื่อ-สกุล : ดร.สินีนาฎ อารีกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

 
ชื่อ-สกุล : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี