• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ


 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง    : ประธานกรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 

ชื่อ-สกุล          : นายเอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายศุภเวทย์ สงคง
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางจรินทร์ พูดงาม
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางจิณณ์ดี ทัฟฟรีย์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางสาวกลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
ตำแหน่ง    :กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายทวีศักดิ์ สุขยืน
ตำแหน่ง    : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายวีระ แพ่งยัง
ตำแหน่ง    : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ
ตำแหน่ง    : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง    : เลขานุการ
TEL         : -
EMAIL      : -