คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กรรมการ
9. หวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน  บุญลิปตานนท์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม  อินทฤทธิ์ กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์มนตรี  อิสรไกรศีล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวีระ แพ่งยัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายทรงชัย  วงษ์วัชรดำรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ