• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ


 

ชื่อ-สกุล          : รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
ตำแหน่ง    : ประธานกรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 

ชื่อ-สกุล          : นายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.ธนากรณ์ ดำสุด
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายเอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.อวยพร วงศ์กูล
ตำแหน่ง    : กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.พนม อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง    :กรรมการ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี
ตำแหน่ง    : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายวีระ แพ่งยัง
ตำแหน่ง    : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ
ตำแหน่ง    : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
TEL         : -
EMAIL      : -

 
 

ชื่อ-สกุล          : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง    : เลขานุการ
TEL         : -
EMAIL      : -