• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กรรมการประจำคณะ

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป กรรมการ
6. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
7. หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กรรมการ
8. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กรรมการ
9. หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
10. หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน  บุญลิปตานนท์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กูล กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม  อินทฤทธิ์ กรรมการ
14. ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวีระ แพ่งยัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นางสาววิลาวัณย์ กาญจนศักดิ์ดา เลขานุการ