• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 109 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 0-7577-3336-7 

โทรสาร:  0-7577-3338

facebookhttps://www.facebook.com/ScitechRMUTSV

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายในคณะ โทรศัพท์ 0-7577-3336-7  โทรสาร 075-773338

**หมายเหตุ ภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อภายนอก กด 5 ตามด้วยหมายเลขติดต่อภายนอก 

                    ภายนอกติดต่อภายในอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กด 104 ตามด้วยหมายเลยโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

กด 101 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กด 110 สาขาศึกษาทั่วไป
กด 102 ฝ่ายบริหารและวางแผน กด 113 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กด 103 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กด 115 สาขาวิทยาศาสตร์
กด 104 ฝ่ายวิชาการและวิจัย กด 119 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
กด 105 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กด 120 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
กด 106 สำนักงานคณบดี กด 159 สาขาการแพทย์แผนไทย
กด 107 คณบดี  
กด 108 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน