โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 อ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

ดูรูปเพิ่มเติม