สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติม