• ภาษาไทย
    • English

สำนักงานคณบดี

ข้อมูลบุคลากร : สำนักงานคณบดี

 

   ชื่อ-สกุล          : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
   ตำแหน่ง          : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   อีเมล              : suthum.c@rmutsv.ac.th
   ประวัติส่วนตัว    : คลิก

 
 
 
ชื่อ-สกุล :  นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี 
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล :  vilawan.ka@rmutsv.ac.th
 
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวจุติมา จามิตร
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อีเมล : jutima011235@gmail.com