• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สำนักงานคณบดี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี

อ.เปรมจิต รองสวัสดิ์

ดร.ฐิติกร จันทร์วุ่น
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจุติมา จามิตร