• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


   ชื่อ-สกุล     : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
   ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 

 
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

 ผศ.สุวรรณา ผลใหม่
 หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

 ผศ.สุพดี ธรรมเพชร
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ผศ.ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

อ.สุธาพร เกตุพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ


 
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานบุคลากรและธุรการ งานอาคารสถานที่
     อ.เปรมจิต รองสวัสดิ์      นางนงค์ฤดี รัตนบุรี      ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์      ดร.พรอุมา ไกรนรา
     นางสาวปัทมาพร  คำแหง งานบัญชี      นางกัญญาภัทร  แก้วประภาค      ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์
งานพัสดุและครุภัณฑ์      นางพัชรินทร์  เต็งมีศรี      นางสาวเกวลี  ชัยชาญ      ผศ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์
     นางสาวเสาวรัตน์ แสงมณี   งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว      ผศ.ดร.กมลวรรณ  บุญเจริญ
     อ.รุ่งโรจน์ จีนด้วง        ผศ.สุรสิทธิ์  ศักดา      นายสุรศักดิ์  รักษ์ศรีทอง
     อ.สุธาพร เกตุพันธ์        ดร.อุไรวรรณ  เพ็ชรกูล      นายอดิศักดิ์  ตุ้งซี่
     อ.คมสิทธิ์ สิทธิประการ        อ.กนกวรรณ  ขวัญยืน      นางกัญญาภัทร  แก้วประภาค
     อ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์        อ.ลดาวัลย์ จันทวงค์ งานโสตทัศนูปกรณ์
     นางสาวปัทมาพร คำแหง        ดร.วรวิทู มีสุข      อ.คมสิทธิ์  สิทธิประการ
         นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา      ผศ.ดร.กมลวรรณ  บุญเจริญ
    งานสารสนเทศ      นายเชาวลิต  เศรษฐสุข
         ผศ.อรยา สุขนิตย์  
         ผศ.สุรสิทธิ์ ศักดา  
         อ.สฤษดิ์ ปานจันทร์  
         นายเชาวลิต  เศรษฐสุข  
         นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา  
       

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและวางแผน
 
 
นางสาวเสาวรัตน์ แสงมณี
หัวหน้างานพัสดุ
saowarat.s@rmutsv.ac.th
 
 
นางนงค์ฤดี รัตนบุรี
หัวหน้างานการเงิน
nongrudee.r@rmutsv.ac.th
 
 
นางพัชรินทร์ เต็งมีศรี
หัวหน้างานบัญชี
patcharin.t@rmutsv.ac.th
 
 
นางกัญญาภัทร แก้วประภาค
งานบุคลากรและธุรการ
kotchakorn.t@rmutsv.ac.th
 
center
 
นางสาวปัทมาพร คำแหง
งานนโยบายและแผน
pattamaporn.k@rmutsv.ac.th
 
นางสาวเกวลี ชัยชาญ
งานบุคลากรและธุรการ
kewalee.c@rmutsv.ac.th
 
นายเชาวลิต เศรษฐสุข
งานสารสนเทศ
choawalit.s@rmutsv.ac.th
 
นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา
งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว
fonthip.k@rmutsv.ac.th
 

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่/ห้องปฏิบัติการ
 

         นายทิวาพร สังข์ชุม

 

          นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สว่าง

 

             นางอมร จินาวงศ์

 

            นางสุพิศ พิกุลงาม

 

      นางสุมาลี เชาว์ช่างเล็ก

      นางสาวบุญสิตา คีรีรักษ์

        นางขวัญเรือน ไทรแก้ว