• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


ชื่อ-สกุล          : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง         : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL                : -
EMAIL           : -
Profile           : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล            : ผศ.สุวรรณา ผลใหม่
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL           : -
EMAIL        : Suwanna.p@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางนงค์ฤดี รัตนบุรี
ตำแหน่ง      : งานการเงินและบัญชี
TEL           : -
EMAIL        : side_rattanaburee@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล            : นางกัญญาภัทร แก้วประภาค
ตำแหน่ง      : งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
TEL           : -
EMAIL        : kotchakorn_thum@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา
ตำแหน่ง      : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
TEL           : -
EMAIL        : Fonthip.k@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวปัทมาพร  คำแหง
ตำแหน่ง      : งานนโยบายและแผน
TEL           : -
EMAIL        : oiw143@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด