• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อ. สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย

อีเมล์ : saranpong_n@hotmail.com

วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.สุพดี ธรรมเพชร

อีเมล์  : 

วุฒิการศึกษา : 

งานพัสดุ

นางระวีวรรณ อินทร์ช่วย

อีเมล์  : 

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.

งานการเงินและบัญชี

นางนงค์ฤดี รัตนบุรี

อีเมล์ : side_rattanaburee@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : บช.บ.บัญชี

งานบุคลากรและสวัสดิการ

นางกัญญาภัทร แก้วประภาค

อีเมล์  : kotchakorn_thum@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา

อีเมล์ : Naamfon_NF_22@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนโยบายและแผน

นางสาวปัทมาพร  คำแหง

อีเมล์  : oiw143@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ