• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประวัติความเป็นมา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แยกส่วนออกเป็นมหาวิทยาลัย 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และ เมื่อวันที่  19  มกราคม  2549 มีการรวมหน่วยงานในภาคใต้ทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันประกอบด้วย  วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ วิทยาเขตศรีวิชัยอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงตรัง  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกฎกระทรวงในการ จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น 15 หน่วยงาน  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาสำหรับจัดการเรียนการสอน 6 สาขา คือ
               1. สาขาวิทยาศาสตร์
               2. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
               3. สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
               4. สาขาศึกษาทั่วไป
               5.สาขาแพทย์แผนไทย
               6.สาขาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์