• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การผลิตน้ำมันปาล์มอินทรีย์และแปรรูปอาหารจากน้ำมันปาล์ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตน้ำมันปาล์มอินทรีย์และแปรรูปอาหารจากน้ำมันปาล์ม"

ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดูรูปเพิ่มเติม