• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย


   ชื่อ-สกุล     : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
   ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
 

  อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

 

 ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ


กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ  กลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
งานหลักสูตรและผลิตตำรา                    งานพัฒนางานวิจัย
     ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์                        ดร.วันทนา สังข์ชุม
     นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง                        ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา                        นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่
     ดร.บุญเรือน สรรเพชร                    งานบริการวิชาการ           
     นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร                        ดร.อุไรวรรณ สุกยัง
งานประกันคุณภาพการศึกษา                        ดร.วรวิทู มีสุข
     ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี                        นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่
     นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง      
งานทะเบียนวัดผล      
     นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร  
งานวิเทศสัมพันธ์  
     อ.กัลยกร เสริมสุข  
     อ.กมลเนตร เอียดเกิด  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
 นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่
งานวิจัยและบริการวิชาการ
 adisak.t@rmutsv.ac.th
นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร
งานพัฒนาวิชาการ
petchlada.r@rmutsv.ac.th
นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง
 งานพัฒนาวิชาการ
 saranya.k@rmutsv.ac.th