• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย


ชื่อ-สกุล          : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง         : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL                : -
EMAIL           : -
Profile           : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล            : ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
ตำแหน่ง      : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL           : -
EMAIL        : thanakorn.d@rmutsv.ac.th
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางมธุรส ไชยศร
ตำแหน่ง      : เจ้าพนักงานธุรการ
TEL           : -
EMAIL        : maturots_pall@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล            : นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร
ตำแหน่ง      : นักวิชาการศึกษา
TEL           : -
EMAIL        : petchlad@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล            : นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง
ตำแหน่ง      : นักวิชาการศึกษา
TEL           : -
EMAIL        : keawpontong_2827@hotmail.com
Profile        : ดูรายละเอียด