คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

E-mail :

วุฒิการศึกษา : -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ประเสริฐ นนทกาญจน์

e-mail :nonthakarn1@yahoo.com

ค.อ.ม.เครื่องกล

เจ้าพนักงานธุรการ

นางมธุรส ไชยศร

E-mail : maturots_pall@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : ปวส.เกษตรกรรม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร

E-mail : petchlad@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง

E-mail : keawpontong_2827@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

 

Who's online

There are currently 0 users online.