• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางชริยา นนทกาญจน์

E-mail :

วุฒิการศึกษา : -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

-

-

-

เจ้าพนักงานธุรการ

นางมธุรส ไชยศร

E-mail : maturots_pall@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : ปวส.เกษตรกรรม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร

E-mail : petchlad@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง

E-mail : keawpontong_2827@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์