คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

อีเมล์ -

วุฒิการศึกษา -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ. ศุภเวทย์ สงคง

e-mail: supawet2613@hotmail.com

วุฒิการศึกษา - ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางปรัชญาภรณ์ คงแก้ว

อีเมล์ -

วุฒิการศึกษา -

นางสาวธิติมา รักถนอม

อีเมล์ -

วุฒิการศึกษา -