• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


   ชื่อ-สกุล     : อ.ศุภเวทย์ สงคง
   ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

  ผศ.สิงหา จุงศิริ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

 

  อ.ราตรี เขียวรอด
 หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

  ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์
 หัวหน้ากลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์


 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
     ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์      อ.ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย       อ.คมสิทธิ์ สิทธิประการ
งานวินัยนักศึกษา งานจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม งานสารสนเทศ
     ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี      อ.ภัชญาภา ทองใส      อ.เสริมศักดิ์ เกิดวัน
งานส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ      อ.วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร  
     ผศ.ศักดิ์ฐาพงษ์  ไชยศร    
งานสวัสดิการนักศึกษา     
     นางสาวธิติมา รักถนอม    
     นางปรัชญาภรณ์  คงแก้ว     

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 
นางปรัชญาภรณ์ คงแก้ว
งานสวัสดิการนักศึกษา
 prasayapons.k@rmutsv.ac.th
 
นางสาวธิติมา รักถนอม
งานสวัสดิ์การนักศึกษา
thitima.r@rmutsv.ac.th