• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

อีเมล์ -

วุฒิการศึกษา -

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ. ศุภเวทย์ สงคง

e-mail: supawet2613@hotmail.com

วุฒิการศึกษา - ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางปรัชญาภรณ์ คงแก้ว

อีเมล์ -

วุฒิการศึกษา -

นางสาวธิติมา รักถนอม

อีเมล์ -

วุฒิการศึกษา -