• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับประชาคมอาเซียน ” 

พันธกิจ ( Mission )
๑.ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้คู่ทักษะและมีคุณธรรมจริยธรรม
๒.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

๓.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โดยบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการเรียน      การสอนและการวิจัยเข้ามาเพื่อถ่ายทอด

๔.ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ( Goals )
๑.บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และต้องมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถชี้นำสังคมได้

๒.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

๓.มีโครงการบริการวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและหารายได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาเพื่อเข้าสู่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

๔.มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

๕.มีโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม

๖.พัฒนาคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

๗.มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล