• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2

รูปเพิ่มเติม