• ภาษาไทย
  • English

ประวัติความเป็นมา


         

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แยกส่วนออกเป็นมหาวิทยาลัย 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 และ เมื่อวันที่  19  มกราคม  2549 มีการรวมหน่วยงานในภาคใต้ทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันประกอบด้วย  วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ วิทยาเขตศรีวิชัยอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงตรัง  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกฎกระทรวงในการ จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น 15 หน่วยงาน  
        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 คณะ คือ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสาขาสำหรับจัดการเรียนการสอน 6 สาขา คือ

 • สาขาวิทยาศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • สาขาศึกษาทั่วไป
 • สาขาแพทย์แผนไทย
 • สาขาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์