• ภาษาไทย
    • English

สาขาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร

หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

 

ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร

ตำแหน่ง:
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

อีเมล:
narumol.r@rmutsv.ac.th


ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

รองหัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

 

ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

ตำแหน่ง:
รองหัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

อีเมล:
uthip.u@rmutsv.ac.thสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ผศ.วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุนี

อาจารย์

 

ผศ.วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุนี

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
wanwisa.p@rmutsv.ac.th


ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

อาจารย์

 

ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
vikrom.c@rmutsv.ac.th


ผศ.รัตนีกรณ์ นาคปลัด

อาจารย์

 

ผศ.รัตนีกรณ์ นาคปลัด

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
rattaneekorn.p@rmutsv.ac.th


ดร.วริฎฐา เทพนิมิตร

อาจารย์

 

ดร.วริฎฐา เทพนิมิตร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
warita.t@rmutsv.ac.th


ผศ.กัลยกร เสริมสุข

อาจารย์

 

ผศ.กัลยกร เสริมสุข

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kanyakorn.pi@rmutsv.ac.th


กมลเนตร เอียดเกิด

อาจารย์

 

กมลเนตร เอียดเกิด

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kamonnate.i@rmutsv.ac.th


ผศ.ภัชญาภา ทองใส

อาจารย์

 

ผศ.ภัชญาภา ทองใส

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
patchayapa.t@rmutsv.ac.th


ลดาวัลย์ จันทวงค์

อาจารย์

 

ลดาวัลย์ จันทวงค์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
ladawan.j@rmutsv.ac.th


คมสิทธิ์ สิทธิประการ

อาจารย์

 

คมสิทธิ์ สิทธิประการ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
komsit.s@rmutsv.ac.th


แพรพรรณ เอียดแก้ว

อาจารย์

 

แพรพรรณ เอียดแก้ว

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
praepan.w@rmutsv.ac.th


ราชาวดี จันทร์ทอง

อาจารย์

 

ราชาวดี จันทร์ทอง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
rachawadee.c@rmutsv.ac.th


อรรคกานต์ สนธิช่วย

อาจารย์

 

อรรคกานต์ สนธิช่วย

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
akrakan.s@rmutsv.ac.th


Eleanor S. Campos

Lecturer

 

Eleanor S. Campos

ตำแหน่ง:
Lecturer

อีเมล:
-สาขาวิชาศึกษาทั่วไป


ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์

อาจารย์

 

ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kritaporn.s@rmutsv.ac.th


ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์

อาจารย์

 

ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
arun.a@rmutsv.ac.th


ผศ.ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร

อาจารย์

 

ผศ.ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
saktahpong.c@rmutsv.ac.th


วาสนา ณ.สุโหลง

อาจารย์

 

วาสนา ณ.สุโหลง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
wassana.n@rmutsv.ac.th


ราตรี เขียวรอด

อาจารย์

 

ราตรี เขียวรอด

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
ratree.k@rmutsv.ac.th


กัญญมน มีแก้ว

อาจารย์

 

กัญญมน มีแก้ว

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
suphawadee.m@rmutsv.ac.th


ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย

อาจารย์

 

ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
treewanan.n@rmutsv.ac.th


สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล

อาจารย์

 

สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
sukontarat.s@rmutsv.ac.th


กนกวรรณ ขวัญยืน

อาจารย์

 

กนกวรรณ ขวัญยืน

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kanokwan.kh@rmutsv.ac.thสายสนับสนุน


พรประภา ปานสีนุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

พรประภา ปานสีนุ่น

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล:
pornprapa.p@rmutsv.ac.th