• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

 

ผศ.ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์

ตำแหน่ง:
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

อีเมล:
suwat.r@rmutsv.ac.th


ผศ.สุวรรณา ผลใหม่

รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

 

ผศ.สุวรรณา ผลใหม่

ตำแหน่ง:
รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

อีเมล:
suwanna.p@rmutsv.ac.thสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ

อาจารย์

 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
pensri.s@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล

อาจารย์

 

ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
auyporn.v@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.อังคณา ไสเกื้อ

อาจารย์

 

ผศ.ดร.อังคณา ไสเกื้อ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
angkana.s@rmutsv.ac.th


รศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี

อาจารย์

 

รศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
verakiat.s@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.กฤตยา หนูสาย

อาจารย์

 

ผศ.ดร.กฤตยา หนูสาย

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
yuppadee.n@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด

อาจารย์

 

ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
thanakorn.d@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.กมลวรรณ บุญเจริญ

อาจารย์

 

ผศ.ดร.กมลวรรณ บุญเจริญ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kamonwan.b@rmutsv.ac.th


ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

อาจารย์

 

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
suthum.c@rmutsv.ac.th


ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์

อาจารย์

 

ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
phailin.b@rmutsv.ac.th


ผศ.สุพดี ธรรมเพชร

อาจารย์

 

ผศ.สุพดี ธรรมเพชร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
supadee.t@rmutsv.ac.th


ผศ.รัตติยา สารดิษฐ์

อาจารย์

 

ผศ.รัตติยา สารดิษฐ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
rattiya.s@rmutsv.ac.th


ผศ.สิงหา จุงศิริ

อาจารย์

 

ผศ.สิงหา จุงศิริ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
singha.j@rmutsv.ac.th


ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด

อาจารย์

 

ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
rungrot.i@rmutsv.ac.th


ผศ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี

อาจารย์

 

ผศ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
anirut.s@rmutsv.ac.th


ดร.บุญเรือน สรรเพชร

อาจารย์

 

ดร.บุญเรือน สรรเพชร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
boonruen.s@rmutsv.ac.th


จรินทร์ พูดงาม

อาจารย์

 

จรินทร์ พูดงาม

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
jarin.p@rmutsv.ac.th


ดร.วันทนา สังชุม

อาจารย์

 

ดร.วันทนา สังชุม

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
wantana.s@rmutsv.ac.th


ดร.คมสัน นันทสุนทร

อาจารย์

 

ดร.คมสัน นันทสุนทร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
komsun.n@rmutsv.ac.th


ดร.พรอุมา ไกรนรา

อาจารย์

 

ดร.พรอุมา ไกรนรา

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
pornuma.k@rmutsv.ac.th


ดร.วรวิทู มีสุข

อาจารย์

 

ดร.วรวิทู มีสุข

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
worawitoo.m@rmutsv.ac.th


ดร.เพียงออ ยีสา

อาจารย์

 

ดร.เพียงออ ยีสา

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
peangor.y@rmutsv.ac.th


ดร.อภิรดี โพธิพงศา

อาจารย์

 

ดร.อภิรดี โพธิพงศา

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
apiradee.p@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง

อาจารย์

 

ผศ.ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
thitikorn.c@rmutsv.ac.th


อุไรวรรณ เพ็ชรกูล

อาจารย์

 

อุไรวรรณ เพ็ชรกูล

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
@rmutsv.ac.th


วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร

อาจารย์

 

วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
wuttinun.s@rmutsv.ac.th


เปรมจิต รองสวัสดิ์

อาจารย์

 

เปรมจิต รองสวัสดิ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
premjit.r@rmutsv.ac.thสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 


ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู

อาจารย์

 

ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
jutatip.a@rmutsv.ac.th


ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์

อาจารย์

 

ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
jindee.t@rmutsv.ac.th


ดร.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์

อาจารย์

 

ดร.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
ekkawit.p@rmutsv.ac.th


ดร.เดี่ยว สายจันทร์

อาจารย์

 

ดร.เดี่ยว สายจันทร์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
diew.s@rmutsv.ac.th


อนุชิต วิเชียรชม

อาจารย์

 

อนุชิต วิเชียรชม

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
anuchit.w@rmutsv.ac.th


ดร.อุไรวรรณ สุกยัง

อาจารย์

 

ดร.อุไรวรรณ สุกยัง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
uraiwan.so@rmutsv.ac.th


ขวัญฤทัย บุญส่ง

อาจารย์

 

ขวัญฤทัย บุญส่ง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
kwanruethai.b@rmutsv.ac.th

หมายเหตุ:
ลาศึกษาต่อ


สายสนับสนุน


ศิริวรรณ ปานเมือง

นักวิทยาศาสตร์

 

ศิริวรรณ ปานเมือง

ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์

อีเมล:
-

สุขใจ พรหมมาศ

นักวิทยาศาสตร์

 

สุขใจ พรหมมาศ

ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์

อีเมล:
-

สุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง

นักวิทยาศาสตร์

 

สุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์

อีเมล:
-

ชมพูนุท คงรอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ชมพูนุท คงรอด

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล:
chomphunut.c@rmutsv.ac.th


งานห้องปฏิบัติการทางเคมี