• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมล      : suthum.c@rmutsv.ac.th

 

 
ชื่อ-สกุล : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 
ชื่อ-สกุล : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
ชื่อ-สกุล : อ.ศุภเวทย์ สงคง
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
 
ชื่อ-สกุล : อ.รุ่งโรจน์ จีนด้วง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี
 
ชื่อ-สกุล : ดร.สินีนาฎ อารีกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย