• ภาษาไทย
    • English

กรรมการประจำคณะ

 

 

กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

 
 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

 

 

 
 
 
ชื่อ-สกุล : นายวีระ แพ่งยัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
 
ชื่อ-สกุล : นายทวีศักดิ์ สุขยืน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
 
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

  

 

ชื่อ-สกุล : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

ชื่อ-สกุล : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศุภเวทย์ สงคง
ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์จรินทร์ พูดงาม

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : ดร.สินีนาฏ ขวดแก้ว

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล : ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง :  เลขานุการ