• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย


   ชื่อ-สกุล     : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
   ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 
                  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ                     กลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

                 

  อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์
  หัวหน้ากลุ่มงานพั ฒนาวิชาการ

 ดร.วันทนา สังชุม
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

                          ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี
       หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์


กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ

 กลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและ  

วิเทศสัมพันธ์

งานหลักสูตรและผลิตตำรา                 งานพัฒนางานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา
     ผศ.รัตติยา สารดิษฐ์                        ดร.วันทนา สังข์ชุม       ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี
     นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง                        ผศ.ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง       นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง
                            นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่ งานวิเทศสัมพันธ์
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา                  งานบริการวิชาการ           ผศ.กัลยกร เสริมสุข
     ดร.บุญเรือน สรรเพชร                        ดร.อุไรวรรณ สุกยัง       อ.กมลเนตร เอียดเกิด
     นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร                        ดร.วรวิทู มีสุข  
งานทะเบียนวัดผล                        อ.ขวัญฤทัย  บุญส่ง  
     อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์                        อ.ราชาวดี  จันทร์ทอง  
     นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร                        นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่  
งานแนะแนวการศึกษา        
      อ.กลิ่นสุคนท์  นิ่มกาญจนา    
      อ.บัณฑิตา ภู่มีทรัพย์มี โปณะทอง    
      นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร    
      
     

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
 นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่
งานวิจัยและบริการวิชาการ
 adisak.t@rmutsv.ac.th
นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร
งานพัฒนาวิชาการ
petchlada.r@rmutsv.ac.th
นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง
 งานพัฒนาวิชาการ
 saranya.k@rmutsv.ac.th