• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


   ชื่อ-สกุล     : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
   ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 

 
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

 ผศ.สุวรรณา ผลใหม่
 หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

 ผศ.สุพดี ธรรมเพชร
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อ.สุธาพร เกตุพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์


 
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
งานนโยบายและแผน งานการเงิน งานบุคลากรและธุรการ งานอาคารสถานที่
     นางสาวเสาวรัตน์ แสงมณี      นางนงค์ฤดี รัตนบุรี      ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์      ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์    
งานพัสดุครุภัณฑ์ งานบัญชี        นางกัญญาภัทร  แก้วประภาค      ผศ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์
    นางสาวเสาวรัตน์ แสงมณี      นางพัชรินทร์  เต็งมีศรี      นางสาวเกวลี  ชัยชาญ      ดร.พรอุมา ไกรนรา
       งานประชาสัมพันธ์      นายพิชัย  คุณชล
         อ.อนุชิต วิเชียรชม      นายสุรศักดิ์  รักษ์ศรีทอง
         อ.ทิยานันท์  สวนกูล      นางกัญญาภัทร  แก้วประภาค
         อ.ราชาวดี  จันทร์ทอง   งานโสตทัศนูปกรณ์  
         อ.กัญญมน มีแก้ว       อ.คมสิทธิ์  สิทธิประการ
         อ.วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร       อ.สฤษดิ์ ปานจันทร์
     งานเทศโนโลยีสารสนเทศ       นายเชาวลิต  เศรษฐสุข
                               อ.สฤษดิ์ ปานจันทร์     
         นายเชาวลิต  เศรษฐสุข  
       

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและวางแผน
 
 
นายสุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
งานพัสดุ
@rmutsv.ac.th
 
 
นางนงค์ฤดี รัตนบุรี
งานการเงิน
nongrudee.r@rmutsv.ac.th
 
 
นางพัชรินทร์ เต็งมีศรี
งานบัญชี
patcharin.t@rmutsv.ac.th
 
 
นางกัญญาภัทร แก้วประภาค
งานบุคลากรและธุรการ
kotchakorn.t@rmutsv.ac.th
 
                                
 
 
นางสาวเกวลี ชัยชาญ
งานบุคลากรและธุรการ
kewalee.c@rmutsv.ac.th
นายเชาวลิต เศรษฐสุข
งานสารสนเทศ
choawalit.s@rmutsv.ac.th
 
 

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่/ห้องปฏิบัติการ
 

         นายทิวาพร สังข์ชุม

 

          นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สว่าง

 

             นางสาวพนารัตน์ ฉิวน้อย

 

            นางสุพิศ พิกุลงาม

 

      นางสุมาลี เชาว์ช่างเล็ก

      นางสาวบุญสิตา คีรีรักษ์

        นางขวัญเรือน ไทรแก้ว