ประวัติความเป็นมา

enlightened คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เกิดจากการที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  แยกส่วนออกเป็นมหาวิทยาลัย 9 มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 และ เมื่อวันที่  19  มกราคม  2549 มีการรวมหน่วยงานในภาคใต้ทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ วิทยาเขตศรีวิชัยอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงตรัง  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกฎกระทรวงในการจัดตั้งส่วนราชกาช ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น 15 หน่วยงาน  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ