แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มที่-1-การเรียนการสอน

กลุ่ม-2-การวิจัย

กลุ่มที่-3-การบริการวิชาการ

กลุ่มที่-4-การทำนุบำรุงศาสนาฯ

กลุ่มที่-5-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 KM58_ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

 KM58_ด้านการวิจัย  

 KM58_ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 KM58_สายสนับสนุน

 KM58_ด้านการผลิตบัณฑิด

แนวปฏิบัติที่ดี