• ภาษาไทย
    • English

Office of the Dean

Personnel information : Office of the Dean

 

   Name          : Assist.Prof. Suthum Chumpromyat
   Position       : Dean of Science and Technology Faculty
   E-mail          : suthum.c@rmutsv.ac.th
   E-portolio     : Click

 
 
 
Name :  Mrs. Vilawan Rittimontree 
Position : Head of the Office of the Dean
E-mail :  vilawan.ka@rmutsv.ac.th
 
 
 Name : Ms. Jutima Jamit
 Position : General Administration Officer
 E-mail : jutima011235@gmail.com