• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ MOBILE SCITEP 1

โครงการ MOBILE SCITEP 1
https://www.facebook.com/pg/ScitechRMUTSV/photos/?tab=album&album_id=1976370375741006 ดูรูปเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ MOBILE SCITEP ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โดยทางแผนกประชาสัมพันธ์ จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทฝึกปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป