• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

จัดบูธด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศึกษาทั่วไป

จัดกิจกรรมจัดบูธด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่