คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศึกษาทั่วไป

จัดกิจกรรมจัดบูธด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่