คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการเงินออมทรัพย์วังไทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง

ที่เข้าศึกษาดูงานทางด้านการยางเพื่อพัฒนาโรงงานยางต้นแบบของชุมชน โดยมี อ.อนุชิต วิเชียรชม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขา ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการยาง

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.พนม อินทฤทธิ์ ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และตัวแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ปีงบประมาณ2558 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

ให้กับกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปใช้ในการผลิตและทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเป็นพิธีกรทางพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเวทีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการผลิตบัณฑิตด้านกิจการนักศึกษา
ด้านวิจัย ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง "เจ็ดสถาบัน"
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษา ให้แก่นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ทีนี่mail

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง ปลูกผักน้ำ ณ บริเวณคลองท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 9 "ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา
"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน" ผลงานชื่อ นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน :
เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูสำหรับกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู อำเภอทุ่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้นำเสนอ นายนที  ชุมคง และนายชัยวัฒน์  หลงละเลิง ผศ.พนม  อินทฤทธิ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ ในงานทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 กลุ่มวิชาภาษาไทย สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการไทยสื่อสารสัมพันธ์

โดยนำนักศึกษาทัศนศึกษาและดูละครเวทีเรื่องเจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.