ชื่อ-สกุล     : อ.ศุภเวทย์ สงคง
 ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.สิงหา จุงศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

อ.ราตรี เขียวรอด
หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์
หัวหน้ากลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล :  นางสาวธิติมา รักถนอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา
อีเมล :  thitima.r@rmutsv.ac.th