• ภาษาไทย
    • English
EDUCATION
AWARD
FACILITIES

Transferring Program

หลักสูตรเทียบโอน
สาขาวิชา
วุฒิที่รับ
รายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ปวส.เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ