โรงเรียน อุบลรัตนราขกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์