ชื่อ-สกุล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง  : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล  : suthum.c@rmutsv.ac.th 
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล :  นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล :  vilawan.ka@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :  ชมพูนุท คงรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล :  chomphunut.c@rmutsv.ac.th