ชื่อ-สกุล     : รุ่งโรจน์ จีนด้วง

ตำแหน่ง     : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

rungrote.j@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล     : ผศ.กลอยใจ ครุฑจ้อน

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

kloyjai.k@rmutsv.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี
vittakorn.r@rmutsv.ac.th

ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
eakkarat.p@rmutsv.ac.th

ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
pongpun.r@rmutsv.ac.th

ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์
prasert.n@rmutsv.ac.th

ศุภเวทย์ สงคง
supawet.s@rmutsv.ac.th

เสริมศักดิ์ เกิดวัน
sermsak.k@rmutsv.ac.th

สุธาพร เกตุพันธ์
sutaporn.g@rmutsv.ac.th

บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง
banthita.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ชัชฎา หนูสาย
chutchada.n@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
walairach.n@rmutsv.ac.th

ผศ.นิธิพร วรรณโสภณ
nitiporn.r@rmutsv.ac.th

ผศ.สุรสิทธิ์ ศักดา
surasit.s@rmutsv.ac.th

ผศ.อรยา สุขนิตย์
oraya.s@rmutsv.ac.th

ดร.ชริยา นนทกาญจน์
chariya.n@rmutsv.ac.th

สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย
saranpong.n@rmutsv.ac.th

วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์
visalak.c@rmutsv.ac.th

กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
klinsukon.n@rmutsv.ac.th

สฤษดิ์ ปานจันทร์
sarit.p@rmutsv.ac.th

นฤมล แสงดวงแข
naruemon.s@rmutsv.ac.th

หทัย แก้วกรณ์
hathai.k@rmutsv.ac.th

สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล :  ธนิดา ยิ่งคำนึง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thanida.y@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :  พิชัย คุณชล
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
pichai.k@rmutsv.ac.th