ชื่อ-สกุล     : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร

ตำแหน่ง     : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

narumol.r@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล     : ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

uthip.u@rmutsv.ac.th

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร
vikrom.c@rmutsv.ac.th

กมลเนตร เอียดเกิด
kamonnate.i@rmutsv.ac.th

ผศ.กัลยกร เสริมสุข
kanyakorn.pi@rmutsv.ac.th

ผศ.รัตนีกรณ์ นาคปลัด
rattaneekorn.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ภัชญาภา ทองใส
patchayapa.t@rmutsv.ac.th

ลดาวัลย์ จันทวงค์
ladawan.j@rmutsv.ac.th

คมสิทธิ์ สิทธิประการ
komsit.s@rmutsv.ac.th

พรพรรณ เอียดแก้ว
praepan.w@rmutsv.ac.th

ราชาวดี จันทร์ทอง
rachawadee.c@rmutsv.ac.th

อรรคกานต์ สนธิช่วย
akrakan.s@rmutsv.ac.th

Eleanor S. Campos


สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์
kritaporn.s@rmutsv.ac.th

ผศ.อรุณ เอียดฤทธิ์
arun.a@rmutsv.ac.th

ผศ.ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร
saktahpong.c@rmutsv.ac.th

วาสนา ณ.สุโหลง
wassana.n@rmutsv.ac.th

ราตรี เขียวรอด
ratree.k@rmutsv.ac.th

กัญญมน มีแก้ว
suphawadee.m@rmutsv.ac.th

ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย
treewanan.n@rmutsv.ac.th

สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล
sukontarat.s@rmutsv.ac.th

กนกวรรณ ขวัญยืน
kanokwan.kh@rmutsv.ac.th

สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล :พรประภา ปานสีนุ่น
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pornprapa.p@rmutsv.ac.th