ชื่อ-สกุล     : ผศ.ดร.สุวัฒน์ รัตนพันธ์

ตำแหน่ง     : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

suwat.r@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล     : ผศ.สุวรรณา ผลใหม่

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

suwanna.p@rmutsv.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
pensri.s@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล
auyporn.v@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา ไสเกื้อ
angkana.s@rmutsv.ac.th

รศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี
verakiat.s@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.กฤตยา หนูสาย
yuppadee.n@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด
thanakorn.d@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.กมลวรรณ บุญเจริญ
kamonwan.b@rmutsv.ac.th

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
suthum.c@rmutsv.ac.th

ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท์
phailin.b@rmutsv.ac.th

ผศ.สุพดี ธรรมเพชร
supadee.t@rmutsv.ac.th

ผศ.รัตติยา สารดิษฐ์
rattiya.s@rmutsv.ac.th

ผศ.สิงหา จุงศิริ
singha.j@rmutsv.ac.th

ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด.
rungrot.i@rmutsv.ac.th

ผศ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี
anirut.s@rmutsv.ac.th

ดร.บุญเรือน สรรเพชร
boonruen.s@rmutsv.ac.th

จรินทร์ พูดงาม
jarin.p@rmutsv.ac.th

ฃดร.วันทนา สังชุม
wantana.s@rmutsv.ac.th

ดร.คมสัน นันทสุนทร
komsun.n@rmutsv.ac.th

ดร.พรอุมา ไกรนรา
pornuma.k@rmutsv.ac.th

ดร.วรวิทู มีสุข
worawitoo.m@rmutsv.ac.th

ดร.เพียงออ ยีสา
peangor.y@rmutsv.ac.th

ดร.อภิรดี โพธิพงศา
apiradee.p@rmutsv.ac.th

ผศ.ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง
thitikorn.c@rmutsv.ac.th

วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร
wuttinun.s@rmutsv.ac.th

เปรมจิต รองสวัสดิ์
premjit.r@rmutsv.ac.th

อุไรวรรณ เพ็ชรกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู
jutatip.a@rmutsv.ac.th

ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์
jindee.t@rmutsv.ac.th

ดร.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์
ekkawit.p@rmutsv.ac.th

ดร.เดี่ยว สายจันทร์
diew.s@rmutsv.ac.th

ดร.อุไรวรรณ สุกยัง
uraiwan.so@rmutsv.ac.th

ขวัญฤทัย บุญส่ง
kwanruethai.b@rmutsv.ac.th

อนุชิต วิเชียรชม
anuchit.w@rmutsv.ac.th

สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล :  ศิริวรรณ ปานเมือง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล :  สุขใจ พรหมมาศ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล :  ชมพูนุท คงรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-สกุล :นายสุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์