ชื่อ-สกุล     : ดร.สินีนาฏ อารีกิจ

ตำแหน่ง     : หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

sineenat.k@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล     : ผศ.ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย

chadaporn.s@rmutsv.ac.th

ผศ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์
sirirut.t@rmutsv.ac.th

ผศ.วิญญู วงศ์วิวัฒน์
winyu.w@rmutsv.ac.th

ผศ.วสันต์ หะยียะห์ยา
wasan.h@rmutsv.ac.th

กัญทร ยินเจริญ
kanyatorn.y@rmutsv.ac.th

ศรินทร์รัตน์ จิตจำ
sarinrat.j@rmutsv.ac.th

ทิยานันท์ สวนกูล
thiyanan.s@rmutsv.ac.th

สายสนับสนุน

พัชรินทร์ เต็งมีศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharin.t@rmutsv.ac.th