ชื่อ-สกุล     : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
 ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Small

อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานพั ฒนาวิชาการ

ดร.วันทนา สังชุม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล :  นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล :  adisak.t@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางสาวเพชรลดา เรืองเพชร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาการ
อีเมล :  petchlada.r@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :  นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิชาการ
อีเมล :   saranya.k@rmutsv.ac.th