ชื่อ-สกุล     : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.สุวรรณา ผลใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

ผศ.สุพดี ธรรมเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ผศ.ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อ.สุธาพร เกตุพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์


ชื่อ-สกุล: นางนงค์ฤดี รัตนบุรี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานการเงิน
อีเมล : nongrudee.r@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :นางพัชรินทร์ เต็งมีศรี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานบัญชี
อีเมล : patcharin.t@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล: นางสาวเกวลี ชัยชาญ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานบุคลากรและธุรการ
อีเมล : kewalee.c@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล: นางกัญญาภัทร แก้วประภาค ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานบุคลากรและธุรการ
อีเมล : kotchakorn.t@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :นายสุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อีเมล : surasak.r@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :นายเชาวลิต เศรษฐสุข
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
อีเมล : choawalit.s@rmutsv.ac.th

ชื่อ-สกุล :นายณัฐนนท์ ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์
อีเมล : nattanon.c@rmutsv.ac.th

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่/ห้องปฏิบัติการ

นายทิวาพร สังข์ชุม

นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สว่าง

นางสาวบุญสิตา คีรีรักษ์

นางขวัญเรือน ไทรแก้ว

นางสุมาลี เชาว์ช่างเล็ก

นางสุพิศ พิกุลงาม

นางสาวพนารัตน์ ฉิวน้อย