ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล : นายวีระ แพ่งยัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายทวีศักดิ์ สุขยืน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : ดร.ชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศุภเวทย์ สงคง
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์จรินทร์ พูดงามตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล  : ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : ดร.สินีนาฏ ขวดแก้วตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา
ตำแหน่ง : กรรมการ

ชื่อ-สกุล : นางวิลาวัณย์ ฤทธิมนตรี
ตำแหน่ง :  เลขานุการ