• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


   ชื่อ-สกุล     : อ.ศุภเวทย์ สงคง
   ตำแหน่ง     : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 
 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

  ผศ.สิงหา จุงศิริ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

  อ.ราตรี เขียวรอด
 หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์
 หัวหน้ากลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย
 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนและประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานสารสนเทศ
     ผศ.ศักดิ์ฐาพงษ์  ไชยศร      อ.ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย       อ.เสริมศักดิ์ เกิดวัน     ผศ.นิธิพร  วรรณโสภณ
     อ.วริฏฐา เทพนิมิตร งานจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม      อ.คมสิทธิ์ สิทธิประการ งานประชาสัมพันธ์
งานบริการและสวัสดิการ      ผศ.ภัชญาภา ทองใส      อ.ทิยานันท์  สวนกูล     ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์
     นางสาวธิติมา รักถนอม      อ.บัณฑิตา ภู่มีทรัพย์มี โปณะทอง       อ.วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร
งานวินัยนักศึกษา  งานวัตกรรมสร้างสรรค์       นางสาวธิติมา รักถนอม
     ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี      อ.แพรพรรณ เอียดแก้ว    
งานกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา          ผศ.รัตติยา สารดิษฐ์    
     นางสาวธิติมา รักถนอม       
     อ.อนุชิต วิเชียรชม      
     อ.ราชาวดี  จันทร์ทอง      

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 
 
 
นางสาวธิติมา รักถนอม
งานสวัสดิการนักศึกษา
thitima.r@rmutsv.ac.th