• ภาษาไทย
    • English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ที่ได้รับรางวัล ในโครงการการแข่งขันนำเสนองานภาษาอังกฤษ

ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)