• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้รับรางวัล ในโครงการการแข่งขันนำเสนองานภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้รับรางวัล ในโครงการการแข่งขันนำเสนองานภาษาอังกฤษ ประเภทการนำเสนองานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)