• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมและเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer) โดยได้รับสนับสนุนวิทยากร และค่าใช้จ่ายในการทดสอบประเมินสมรรถนะฯ จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 และ 29 เมษายน 2565 มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม จำนวน 40 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 คน เป็นการอบรมแบบ Onsite และ Online ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting