• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีทางศาสนา

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9