• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การประเมิณ รอบ 2-2567

    ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงายกำหนด (สายวิชาการ)

 

ประเมินผลการปฎิบัติราชการ 1-2567

     แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2567(สายวิชาการ) 

           - ประเมินแบบที่ 1 (การจัดการศึกษา)

         - ประเมินแบบที่ 2 (การวิจัย)

        - ประเมินแบบที่ 3 (ยุทธศาสตร์)

         อีเมลบุคคลที่ท่านต้องส่งหลักฐานการประเมิน 

เอกสารประกอบอื่น ๆ 

       คำอธิบาย เกณฑ์การประเมินปฏิบัติราชการสายวิชาการ ระดับคณะ

         แบบฟอร์มข้อตกลงกับคณบดี ตามตัวชี้วัดข้อ6 (ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานกำหนด)

         แบบฟอร์มโครงการเสนอข้อตกลงคณบดี, ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัดโครงการ