• ภาษาไทย
    • English

สาขาเทคโนโลยี

รุ่งโรจน์ จีนด้วง

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

 

รุ่งโรจน์ จีนด้วง

ตำแหน่ง:
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

อีเมล:
rungrote.j@rmutsv.ac.th


ผศ.กลอยใจ ครุฑจ้อน

รองหัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

 

ผศ.กลอยใจ ครุฑจ้อน

ตำแหน่ง:
รองหัวหน้าสาขาเทคโนโลยี

อีเมล:
kloyjai.k@rmutsv.ac.thสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ


ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี

อาจารย์

 

ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
vittakorn.r@rmutsv.ac.th


ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์

อาจารย์

 

ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
eakkarat.p@rmutsv.ac.th


ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี

อาจารย์

 

ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
pongpun.r@rmutsv.ac.th


ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์

อาจารย์

 

ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
prasert.n@rmutsv.ac.th


ศุภเวทย์ สงคง

อาจารย์

 

ศุภเวทย์ สงคง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
supawet.s@rmutsv.ac.th


เสริมศักดิ์ เกิดวัน

อาจารย์

 

เสริมศักดิ์ เกิดวัน

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
sermsak.k@rmutsv.ac.th


สุธาพร เกตุพันธ์

อาจารย์

 

สุธาพร เกตุพันธ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
sutaporn.g@rmutsv.ac.th


บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง

อาจารย์

 

บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
banthita.p@rmutsv.ac.th

หมายเหตุ:
ลาศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.ชัชฎา หนูสาย

อาจารย์

 

ผศ. ดร.ชัชฎา หนูสาย

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
chutchada.n@rmutsv.ac.th


ผศ.ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์

อาจารย์

 

ผศ. ดร.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
walairach.n@rmutsv.ac.th


ผศ.นิธิพร วรรณโสภณ

อาจารย์

 

ผศ.นิธิพร วรรณโสภณ

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
nitiporn.r@rmutsv.ac.th


ผศ.สุรสิทธิ์ ศักดา

อาจารย์

 

ผศ.สุรสิทธิ์ ศักดา

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
surasit.s@rmutsv.ac.th


ผศ.อรยา สุขนิตย์

อาจารย์

 

ผศ.อรยา สุขนิตย์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
oraya.s@rmutsv.ac.th


ดร.ชริยา นนทกาญจน์

อาจารย์

 

ชริยา นนทกาญจน์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
chariya.n@rmutsv.ac.th


สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย

อาจารย์

 

สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
saranpong.n@rmutsv.ac.th


วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์

อาจารย์

 

วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
visalak.c@rmutsv.ac.th


กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา

อาจารย์

 

กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
klinsukon.n@rmutsv.ac.th


สฤษดิ์ ปานจันทร์

อาจารย์

 

สฤษดิ์ ปานจันทร์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
sarit.p@rmutsv.ac.th


นฤมล แสงดวงแข

อาจารย์

 

นฤมล แสงดวงแข

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
naruemon.s@rmutsv.ac.th


หทัย แก้วกรณ์

อาจารย์

 

หทัย แก้วกรณ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์

อีเมล:
hathai.k@rmutsv.ac.th

หมายเหตุ:
ลาศึกษาต่อสายสนับสนุน


ธนิดา ยิ่งคำนึง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ธนิดา ยิ่งคำนึง

ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล:
thanida.y@rmutsv.ac.th

พิชัย คุณชล

ช่างเทคนิค

 

พิชัย คุณชล

ตำแหน่ง:
ช่างเทคนิค

อีเมล:
pichai.k@rmutsv.ac.th