• ภาษาไทย
    • English

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"

โดยมีรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้

  • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย 
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

http://scitech.rmutsv.ac.th/nscic2020