• ภาษาไทย
    • English

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา อาจารย์จากสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ "รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์" หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด รุ่น 563 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด ณ โรงเเรมเเอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร