• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี นำเสนอบทความวิจัย แบบวาจา (ดีเด่น)

อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี นำเสนอบทความวิจัย แบบวาจา (ดีเด่น) งานวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการรับส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรมการจำลองสถานการณ์

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ “บัณฑิตศึกษาไทย รับใช้สังคม” 

ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่