• ภาษาไทย
    • English

การประชุมทางวิชาการ Symposium of International Languages & Knowledge (Silk 2014)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ Universiti Malaysia Perlis และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดการประชุมทางวิชาการ Symposium of International Languages & Knowledge (Silk 2014) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ เดินทางไปร่วมจัดงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผลการประกวด Best Paper มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ 2 รางวัล ประเภท Empirical Research  ดังนี้
1.นางกมลเนตร  เอียดเกิด ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2.นายอารีย์  เต๊ะหละ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง