• ภาษาไทย
    • English

บทความตีพิมพ์ ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี

บทความเรื่องสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ้วยรับน้ำยางจากยางธรรมชาติและเส้นใยธรรชาติ